Projekty
PROJEKTY STRUKTURALNE

1. Tytuł: „Wdrożenia strategii działalności międzynarodowej firmy FlyTech UAV poprzez udział jako wystawca w imprezach targowo-wystawienniczych w Słowenii, Niemczech i USA” projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.03.03.02-12-0277/16-00


Okres realizacji projektu: 02.05.2017 r. – 31.12.2017 r.


Wartość projektu: 86 790,00 PLN


Wartość dofinansowania: 37 450,00 PLN

ue

 

2. FlyTech UAV Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie: Badania i innowacje i przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1.: Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw o nazwie: „Opracowanie bezzałogowego, latającego systemu diagnostycznego i inwentaryzującego dla potrzeb eksploatacji sieci elektroenergetycznych, w szczególności wysokiego i średniego napięcia”.
Celem projektu jest opracowanie bezzałogowego systemu latającego przeznaczonego do przeprowadzania inwentaryzacji oraz diagnostyki sieci elektroenergetycznych.
Rezultatem realizacji projektu będzie udostępnienie na rynku nowej usługi – inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych oraz produktu – diagnostycznego systemu bezzałogowego dedykowanego grupom interwencyjnym operatorów elektroenergetycznych.


Wartość projektu: 4 873 169,62 zł


Wartość dofinansowania: 3 063 125,37 zł

ue

PROJEKTY BADAWCZE

Tytuł: ,,Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych”. Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu: 

Celem projektu jest wprowadzanie na rynek krajowy nowej usługi, polegającej na wykonywaniu misji w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów infrastruktury krytycznej tj. obiektów mostowych przy pomocy autonomicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego. W ramach projektu zakłada się więc stworzenie drona pozwalającego na wykonywanie przeglądów konstrukcji inżynieryjnych.


Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0075/16


Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.


Wartość projektu: 2 740 249,00 PLN


Wartość dofinansowania: 1 953 553,00 PLN


Konsorcjum:
Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. (lider)
FlyTech UAV Sp. z o.o.

 

 

 

Kontakt